Grafisk resultaträkning  Konsekvenserna, av dina beslut, visas i blå och röda förändringssiffror.

Syftet med resultaträkningen är att ta fram ett riktigt resultat för en period, t.ex. ett kvartal eller ett år.
 
 

Färger i resultaträkningenGuld är intäkter och vinst
Guld är intäkter netto efter lämnade rabatter. Guld är även det som förhoppningsvis finns kvar av intäkterna efter alla kostnader, nämligen årets vinst (som förs till eget kapital i BR). Guld är den viktigaste färgen. Intäkter får du från försäljning av varor och tjänster som är en grundförutsättning för att företaget ska få in pengar och överleva. I de totala intäkterna ingår även finansiella intäkter som är utdelning på aktier, ränteintäkter från bankkonton och dylikt. (I BR är guld lika med eget kapital.) Blått är kostnader för sålda varor och tjänster
Rörliga kostnader, direkta kostnader eller särkostnader består främst av kostnader för de varor och timmar som avyttrats och förbrukats vid försäljning av varor och tjänster. (I BR är blått lika med lager och korta skulder.)

Grönt är fasta kostnader
Omkostnader, indirekta kostnader eller samkostnader består till stor del av personalkostnader, främmande tjänster och avskrivningar. Grönt utgör kostnader i samband med de grundläggande satsningar som ska ge framtida intäkter. Grönt är viktigt att kontrollera. Grönt innehåller även finansiella kostnader och skatter. (I BR är grönt lika med anläggningstillgångar.)
 

Horisontell uppställningI den grafiska resultaträkningen används den horisontella kontometoden. Den ställer intäkterna på ena sidan (kredit) mot kostnaderna på andra sidan (debet), liknande kontona i bokföringen.
Förbrukning och överskott Utförda prestationer
Rörliga kostnader Intäkter
Fasta kostnader
Årets vinst

- Intäktsstapeln är förhoppningsvis större än kostnadsstapeln, som fylls upp med vinsten.
 
- Om intäktsstapeln skulle vara kortare, fylls den ut med rött, årets förlust.
 

Kostnader Intäkter
Rörliga kostnader Intäkter
Fasta kostnader
Årets förlust

 

 

Vertikal uppställning

Den vertikala staffelmetoden används i rapporten Resultaträkning i siffror. Med utgångspunkt från intäkterna dras kostnaderna stegvis av för att visa resultat på olika nivåer.
 

Intäkter
- Rörliga kostnader
- Fasta kostnader
= Årets vinst

 

 
 

Privata ekonomier - vägen till framgång

 

1. Många människor får inga pengar över. De har ingen balansräkning med nämnvärda tillgångar, utan bara en resultaträkning som i bästa fall går ihop.
 

Inkomster
- Utgifter
- Utgifter

2. Medelklassen skaffar sig tillgångar som bostad och bilar för lånade pengar. Tillgångarna skapar utgifter. Inkomster och utgifter tar ut varandra.

Inkomster
 - Utgifter 
- Utgifter för tillgångar
- Ränteutgifter och skatter
Tillgångar Skulder

3. De förmögna skaffar tillgångar som ger inkomster i form av utdelningar, inkomsträntor och vinster, som leder till en vinst som gör det möjligt att skaffa fler lönsamma tillgångar.
 

Tillgångar
Inkomster
 - Utgifter 
- Utgifter
Vinst

Penningströmmen

Resultaträkning

Pengar kommer in i företaget via försäljning som ger intäkter. Det mesta av detta går ut ur företaget som kostnader och utbetalningar till anställda, leverantörer, skatter m.m. Kvar blir ett årsresultat efter skatt.

Balansräkning

 

Resultaträkning


  Tillgångar      Eget kapital
 


 + Intäkter
 – Kostnader
 = Årsresultat

Balansräkning

Det lilla som normalt blir kvar, årets vinst efter skatt, hamnar bland tillgångarna i BR, via eget kapital, som talar om att finansieringen gjorts med egna pengar. En del av vinsten efter skatt går ut ur företaget som utdelning till ägarna. Resten blir kvar för finansiering av verksamheten.
 

 
 

Fakturor och redovisningsmetod

 Man skiljer på
- kassaredovisning och
- räkenskapsenlig redovisning:

- Småföretagare kan använda kassaredovisning, där en faktura bokförs först när den betalas, antingen när man får in pengar på egna fakturor eller betalar andras.

- I räkenskapsenlig redovisning å andra sidan bokför man en utgående faktura när den skickas iväg och en inkommande genast när den kommer in. Fakturorna representerar utförda prestationer oberoende av när betalning äger rum. Fakturor som kommer från leverantörer är utgifter och bokförs direkt som korta skulder. Fakturor som skickas iväg till kunder är inkomster och bokförs som fordringar. Hur de påverkar resultaträkningen tas upp längre ner.

När sedan in- och utbetalningar äger rum, minskas de bokförda fordringarna och korta skulderna. Kassan ökar eller minskar. Balansräkningen ger det aktuella läget för kassa, fordringar och korta skulder. In- och utbetalningar kan summeras för en period i en likviditetsplanering vid sidan om.

Faktura – en intäkt?När du fakturerar, representerar fakturan en intäkt för den period som försäljning, leverans eller andra avtalade prestationer har utförts.

Inkomstfaktura    intäkt

De kostnader som dessa intäkter medför, bör drabba samma period för att få rätt matchning mellan intäkter och kostnader. Intäkt och kostnad hänförs till tidpunkten för prestationen och förbrukningen, inte till betalningen.
 

 

Faktura – en kostnad...?När du får en faktura gäller frågan huruvida utgiften ska tas upp som en kostnad i RR eller som en tillgång i BR. I de flesta fall handlar det om förbrukning under innevarande period, en kostnad, t.ex. inköp av bensin. Kostnader innebär att förbruka och göra av med resurser som tid, material, varor m.m. under en period.
Utgiftsfaktura    kostnad

Fakturan tas upp som en kostnad i RR och som en kort skuld i BR.
 

 

Faktura – ...eller en tillgång?En inköpt resurs, som inte blir förbrukad eller avyttrad under aktuell period, bokförs tills vidare som en tillgång i BR, t.ex. lager eller anläggningstillgång.
Utgiftsfaktura    tillgång

Om du köper en bil med syfte att sälja den, läggs den först som en lagertillgång.

Utgiftsfaktura lagertillgång varukostnad

Den blir en kostnad (varukostnad) först under den period den tas ur lagret, avyttras och ger en intäkt.

Om du istället investerar i bilen med syfte att använda den i verksamheten under ett antal år, tar du upp bilen som en materiell anläggningstillgång.

Utgiftsfaktura anläggningstillgång avskrivningar

Anläggningstillgången delas upp i kostnader, under benämningen avskrivningar, under de perioder den tjänar in intäkter, förbrukas och minskar i värde.

Avskrivningar och värdeminskning 

Om bilen, köpt för 100.000:-, är avsedd att användas under 5 år, görs oftast avskrivningar med 20 % per år.

 
  År
0
Avskrivning i RR Anläggningstillgång i BR
100.000
 
  1 20.000 80.000  
  2 20.000 60.000  
  3 20.000 40.000  
  4 20.000 20.000  
  5 20.000 0  
  6 0 0  

Fakturor vid bokslutVerksamheten rullar på utan någon hänsyn till periodskiften. Men när du gör bokslut för en period är det viktigt att perioden får de intäkter och kostnader som hör till den. Fakturor (och även avsaknad av fakturor) runt årsskiftet klassificeras med avseende på vilken period som de bör tillhöra.

Som exempel, du har hyrt en lokal för nästa period, fått en faktura och betalat i förskott. Denna period drabbas då "orätt" av en utgift som hör till nästa period. Istället för en kostnad "får denna period en tillfällig fordran (förutbetald kostnad) på nästa period" som ska ha kostnaden. När du kommer in i nästa period, bokar du om denna interimsfordran till en hyreskostnad.

Faktura (period 1) fordran (period 2) kostnad

Interimsfordringar är förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Det andra företaget som skickade fakturan har en inkomst som hör till nästa period. Istället för en intäkt redovisar de en kort skuld (förutbetald intäkt). Denna period står i skuld till nästa period. När de kommer in i nästa period, bokar de om interimsskulden till en intäkt.

Faktura (period 1) kort skuld (period 2) intäkt

Interimsskulder är upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
 

 
 

ProfitGames © 1990 – 2010