Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Profit Games and Simulations Online Entreprenör MBA

Affärs- och Ekonomiutbildning Online

 Hem     Affärsutbildning     Kurs     Demo-Shop-Login     Frågor     Metod Viking ProfitGames


Huvudsyften

* Företags- och privatekonomi är ämnen som står sig.
 - Affärs- och privatekonomin ger dig nödvändiga kunskaper du har nytta av hela livet.
 - Du står starkare i konkurrensen som är global.
* Digital omvandling förändrar entreprenörskap och anställningsbarhet.
 - Kontering av affärstransaktioner och årsbokslut tas över av AI.
 - Intresset riktar sig mer mot att analysera affärerna i simuleringar och kalkyler.
 - Många manuella processer som är fyllda med risk och mänskligt fel kommer att avskaffas, vilket resulterar i mer exakta hjälpmedel och inte längre beroende av Excel-kalkylblad.
* Företagen decentraliserar ansvar och påverkansmöjligheter ut i organisationen.
 - Det är viktigt att lära ut affärsekonomins verktyg och samband på mest effektiva sätt.
 - Arbetet kommer att omvandlas från att vara mindre fokuserat på att skapa korrekt finansiell rapportering för aktiemarknaden och mer till att bli en katalysator för förändring.


Med vilka medel?

Mobilt eller digitalt lärande betyder inte att du lär dig på din telefon, utan att du kan få utbildningen där du befinner dig på lämplig utrustning.
* Ett första steg är digifiering som innebär att analogt material omvandlas till digitala ettor och nollor, som läroböcker från tryckt till digital form.
* Nästa steg är digitalisering som innebär nya affärsmodeller. Det är inte längre digitala läroböcker som säljs, utan de ingår som en omformad del i effektiva digitala läromedel, som du redan kan ta del av här.
* Denna framtida digitala transformation av läromedelsbranschen kommer att innebära en total omdaning tillsammans med forskning om hjärnans funktioner och pedagogiska lösningar samt med nya generationer av lärare.

  

Kommunicera företagsekonomi


Halvera tiden för framgångsrikt lärande - 10 egenskaper

Kunna se sammanhangen

I video såväl som i läro- och övningsböcker av idag är varje övningsuppgift en isolerad ö. Du har inte möjlighet, som i ProfitGames, att se vare sig resultatet av din övningsuppgift och kalkyl eller hur ditt resultat påverkar sitt större ekonomiskt sammanhang som företaget totalt i finansiella rapporter och nyckeltal. Därmed blir det omöjligt för dig. Du behöver ProfitGames.

I företagsekonomi med komplexa strukturer behöver du kunna se sammanhang i bilder. När du löser ekonomiska uppgifter, behöver du omedelbar respons i ekonomiska bilder på hur ditt övnings- eller spelföretag påverkas totalt. Rapportbilderna i ProfitGames illustrerar och ger en heltäckande bild i färg och form. Det skapar långtidsminne.

Interaktivt test- och scenarioformat

Två viktiga läroprinciper, enligt Harvard Magazine nov-dec 2009
, är utspridnings- och testeffekterna. Senare forskning har styrkt dem i många länder. Se mer i Frågor.

Test och pröva på effekten

* Enligt Harvard och andra, istället för ett stort test i slutet av en kurs bör materialet presenteras i test- och caseformat.
* När kurser ges i ett testformat, blir minnesfunktionen dramatiskt förbättrad.
* Vanligtvis innehåller dessa kurser upp till 40 beslut, frågor och problem med återkoppling, som sprids över en till två månader.
* Test- och scenarioformat med utspritt lärande har enligt Harvard visat sin effekt i mer än 10 rigorösa studier på medicinska studenter med hjälp av randomiserade försök som
- ökar kunskapen med upp till 50 procent
- och stärker retentionen i upp till två år.


I ProfitGames uppnås effekten när du med hjälp av verktygen tar ställning till frågor, uppgifter och problem i kurser och prövar på händelser och beslut i affärsspel. Och dessutom när du får dina resultat illustrerade i sitt större sammanhang.

Effekten av utspritt lärande

En spridning av lärandet över tiden är nödvändigt. Korvstoppning, att försöka lära sig allt på en gång, har en motsatt effekt. En uppdelning av inlärningen över tiden är viktigt för att få kunskaperna att befästas och kunna användas.

Kortare pass spridda över tiden är bättre. Det ger tid för reflektion och att befästa kunskapen. Studenter försöker inför en tenta att lära sig allt på en gång. Det är bättre att sprida ut inlärningen över tiden. Att bygga nya minnesceller förutsätter växling mellan träning och vila. Under tiden du gör annat eller sover, bearbetar din hjärna information och bygger nya nervbanor och kopplingar. Det betyder att hjärnan behöver ha tid på sig för att bygga upp en ökad förståelse.

Omedelbar återkoppling och Reflektion

En viktig princip är att du får omedelbar feedback efter varje enskild fråga och beslut. Det är en förutsättning för att kunna korrigera tankar och kunskaper och utveckla kompetens och intuitiva bedömningar.
Testerna motiverar till reflektion. Dessutom, efter varje kortare arbetspass, bör du sammanfatta och tänka igenom dina erfarenheter för att öka testeffekten genom reflektion
Omläsning och understrykning av texten ger en illusion av kunskap! Testning är mer fördelaktigt för lärande (Roediger & Karpicke). Om du istället repeterar samma sak i en bok blir effekten betydligt mindre.

Tillräcklig skärmstorlek

För att du ska kunna se de ekonomiska mönstren och sammanhangen, behöver skärmen kunna visa flera fönster för att samtidigt kunna rymma olika mycket av
- beslut och frågor tillsamman med
- rapportbilder, grafik och simulerings- och kalkylverktyg
- video och Fakta-texter.

Kommunicera ekonomi

Ekonomi exempelvis i form av nyckeltal kan behöva kommuniceras ut i företagets verksamhet för att skapa nödvändig förändring. De anställda är ofta inte förtrogna med de ekonomiska begreppen. De har å andra sidan en stor detaljkunskap om sin operativa verklighet. Det är därför nödvändigt att skapa en förståelse för hur deras verklighet hänger samman med de aggregerade ekonomiska begreppen.

Det är samma i skolan. Eleverna, även skolelever, har insikter i privat ekonomi. I balans- och resultatövningarna kan de bygga upp en förståelse, med en början i den privata ekonomin, med strukturer i vilka pengarna kan sorteras in, nämligen balans- och resultaträkning.

Digitala verktyg för alla

I övningar och spel används digitala verktyg i form av kalkyler, simuleringsverktyg och rapporter. I regeringens strategi för skolans digitalisering ingår att eleven ska kunna använda digitala verktyg. Det har visat sig att den generella tillgången till digitala verktyg och användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler. Det är därför angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Seriösa spel

Enligt studier var seriösa spel upp till tre gånger så effektiva som instruktionsvideor.
Se mer under Frågor.

Att försöka uppmuntras

* Att söka efter svar med (Ctrl/cmd + F) i text underlättas, då tillsammans med majoriteten av frågor visas den rapport eller kalkyl med sin Fakta-text som innehåller teorin.
* Att försöka svara på frågor och uppgifter ger poäng även om svaren blir fel men sänker genomsnittspoängen.
* Att Ge upp sänker ännu mer genom att ge minuspoäng. Det är bättre att ta reda på fakta och att försöka än att ge upp.
- Ett av målen, Genomsnittlig Poäng, bör klaras av för att få körkort. Kunskaper är en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet.
- Kognitionsvetenskapen har visat på betydelsen att lära sig försöka och kämpa vid svårigheter. Det handlar om att bygga positiva attityder och datateknologin kan komma till hjälp.

Ljud och text

Om text och ljud presenteras samtidigt så reagerar synen först. Ögat vill först skaffa sig en överblick och några detaljkunskaper. Det är en fördel om ljudet kommer in först när ögat gjort sitt. Därför startas inte ljudfilerna automatiskt mer än undantagsvis. 

Stegvis uppbyggnad

Hur lång tid tar en kurs?
Du bör lätt kunna fördubbla din kompetens per nedlagd tid. För att skapa långtidsminne bygger övningar och spel i ProfitGames på en samverkan mellan detaljerna och deras helhetsstruktur, mellan delarna och helheten för att löpande kunna visa sammanhangen.

Du bör så snart som möjligt inse affärsekonomins grundläggande mönster och strukturer inför fortsatta erfarenheter och kreativa lösningar. Och löpande se hur det större sammanhanget och de övergripande bilderna hänger samman med detaljnivån och konsekvenserna av dina beslut.
Förstå helhet och grundstruktur


Exempel på blandat lärande med digitala verktyg

Under guider efter inloggning finns lektionsplaner för lärarna.
- Läraren behöver ha kört igenom övningen eller spelet för att veta vad man vill betona i blended learning.
- Eleverna har lexikon och Fakta-texter med sökfunktion kopplade till rapporterna och kalkylverktygen.

1. Individuell genomgång

Flippat klassrum (Flipped Classroom) är en pedagogisk modell där eleverna gör egna webbaserade genomgångar innan lärarens genomgång och stöd med möjligheten att fokusera på där behoven är störst.

Ger eleverna möjlighet att nå 
					kunskap och inspiration genom egna webbaserade genomgångar

2. Gemensam genomgång

Läraren väljer en övning. Eleverna följer lärarens dator i en projektor, smartboard eller liknande på en stor skärm under gemensam diskussion.

Det kan även handla om fjärr- och distansundervisning.

Verktyg med fakta
Övningar och spel har frågor att besvara och beslut att fatta. Tillsammans med dem finns verktyg, som rapporter och kalkyler, med en länk, Fakta, till en lärande text. Du kan söka i Fakta med hjälp av sökfunktionen (Ctrl / cmd + F). Se mer i Innehåll.
Det finns ett Affärslexikon som förklarar ord och begrepp.

Ekonomiska samband
Genvägen till effektiv inlärning ligger i att skapa en tidig överblickbar helhetsförståelse. Deltagarna kan hela tiden sätta in sina erfarenheter i ett sammanhang. Allt som händer sammanfattas i övergripande bilder. Färg och form är ett viktigt genomgående tema för att underlätta förståelsen av sammanhangen.
Blended learning där eleverna följer lärarens dator 
					som visas i en kanon, smartboard, OH-projektor eller 
					liknande

Affärsspel

* Vid gemensam genomgång kan affärsspelen och deras introduktionsövningar genomföras på samma sätt som övningarna ovan. I ett spel visas beslutsunderlagen slumpvis.
* Individuellt kan elever spela två till tre tillsammans och diskutera i en kommunikativ process. Eller köra spelet med reflektion på egen hand. Olika lärstilar kan användas.
Företagsspel i grupp


Undvik full fart mot obestånd

Två svenska konkursförvaltare lade 1991 fram en rapport baserat på erfarenheter från 1980-talet, som var en enda lång högkonjunktur. (Robert Neufeld, Peter Smedman: "Full fart mot obestånd: läsebok för företagare och starta-eget kandidater om övertro..."):
Trots de goda tiderna på 1980-talet gick många företag i konkurs. De viktiga orsakerna var otillräcklig självkännedom och bristen på kunskaper i företagsekonomi och om ekonomiska samband.

Slutsats: Detta var en starkt pådrivande faktor för ProfitGames, att hjälpa människor undvika ekonomiska svårigheter och i värsta fall konkurs. Kunskap är en investering i framgång när du förstår ekonomiska samband och dig själv i detta sammanhang.


Ur olika perspektiv

Se figuren som ett runt fönster

Grundläggande inom ekonomi och inom all vetenskap är att konfrontera 
		uppfattningar ur olika synvinklar och ta med väsentliga fakta i 
		beräkningen

Du kan växla från vilken sida, vänster eller höger, du ser genom fönstret. Det tar några sekunder att ställa om seendet. På motsvarande sätt bör du försöka se problem ur olika perspektiv. Grundläggande är att konfrontera uppfattningar från olika synvinklar och ta med alla väsentliga fakta i beräkningen.

Viking Profit Games

Vikingarna är kända för sina långa resor som för runt ett årtusende sedan kunde sträcka sig från Skandinavien till Asien, Afrika och Amerika, samt för att deras "Profit Games" kunde vara i form av fredlig handel men även plundring.
Vår snälla viking vill visa "Profit Games" präglat av gott affärsmannaskap och hållbarhet.

Expertnivå
Kalkylverktyg och rapporter är klara för att lägga till en Expertnivå.
- Finansieringsanalys och budgetering II.
- Lönsamhet och Investering II.
- Investering och kapitalbehov II.
- Resultatstyrning i Tjänsteföretag.
- Resultatstyrning i Tillverkningsföretag.
- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Expert.


logotype ProfitGames
Tillbaka

Translate this page:

Viking ProfitGames inlärning av affärsekonomi och ekonomiska samband runt webbaserade övningar, spel och simuleringar