Profit Games Sälj & Ekonomikörkort

  Hem          Läromedel         Login        Metod          Frågor          Syfte Viking ProfitGames


Huvudsyften

* Digital omvandling förändrar roller och anställningsbarhet.
- Kontering av affärstransaktioner tas över av datorer och AI. Det medför att även ekonomer mer inriktar sig mot vad som kan påverka resultat och rapporter och hur (t.ex. hållbar utveckling).
- Ett annat är att huvudintresset, som hittills varit inriktat på budget och årsbokslut, mer kommer att riktas mot att löpande testa olika scenarier i simuleringar och kalkyler, som även utbildningen måste göra.
* Företagen decentraliserar ansvar och påverkansmöjligheter ut i organisationen.
- Det medför krav på att fler får utbildning i affärsekonomins verktyg och samband på mest effektiva sätt med hjälp av digital transformation.


Med vilka medel?

Mobilt eller digitalt lärande betyder inte att du lär dig på din telefon, utan att du kan få utbildningen där du befinner dig på lämplig utrustning.
* Ett första steg är digifiering som innebär att analogt material omvandlas till digitala ettor och nollor, som läroböcker från tryckt till digital form.
* Nästa steg är digitalisering som innebär nya affärsmodeller. Det är inte längre digitala läroböcker som säljs, utan de ingår som en omformad del i effektiva digitala läromedel, som du redan kan ta del av här.
* Denna framtida digitala transformation av läromedelsbranschen kommer att innebära en total omdaning tillsammans med forskning om hjärnans funktioner och pedagogiska lösningar.

  

Kommunicera företagsekonomi

Hur kan tiden halveras för framgångsrikt lärande? 10 egenskaper.

Se sammanhang

Målet är att uppnå syften. De nödvändiga medlen kräver ofta pengar från intäkter och vinster. I företagsekonomi med komplexa strukturer behöver du kunna se sammanhang i bilder. När du löser ekonomiska uppgifter, behöver du omedelbar respons i ekonomiska rapporter på hur ditt övnings- eller spelföretag påverkas totalt. Rapportbilderna illustrerar och ger en heltäckande bild i färg och form. Det skapar långtidsminne.

I läro- och övningsböckerna av idag blir varje övningsuppgift en isolerad ö. Böckerna har inte möjlighet att visa vare sig resultatet av din övningsuppgift och kalkyl eller hur resultatet påverkar ett större ekonomiskt sammanhang, t.ex. företaget totalt i finansiella rapporter och nyckeltal. Därmed blir det omöjligt även för dig.

Interaktivt test- och scenarioformat

Två viktiga läroprinciper, enligt Harvard Magazine nov-dec 2009
, är utspridnings- och testeffekterna.

Testeffekten

* Istället för ett stort test i slutet av en kurs presenteras materialet i ett test- och caseformat.
* När kurser ges i ett testformat, blir minnesfunktionen dramatiskt förbättrad.
* Vanligtvis innehåller dessa kurser 20 till 40 frågor och problem med återkoppling, som sprids över en till två månader.
* Test- och scenarioformat med utspritt lärande har enligt Harvard visat sin effekt i mer än 10 rigorösa studier på medicinska studenter med hjälp av randomiserade försök som
- ökar kunskapen med upp till 50 procent
- och stärker retentionen i upp till två år.


Testeffekten uppnås i ProfitGames när du arbetar interaktivt med varje frågeställning, uppgift, problem, scenario, händelse eller beslut med hjälp av verktygen och efter varje får omedelbar återkoppling av resultatet illustrerat i sitt bredare sammanhang som i en övning eller spel.

Effekten av utspritt lärande

En spridning av lärandet över tiden är nödvändigt. Korvstoppning, att försöka lära sig allt på en gång, har en motsatt effekt. En uppdelning av inlärningen över tiden är viktigt för att få kunskaperna att befästas och kunna användas.

Kortare pass spridda över tiden är bättre. Det ger tid för reflektion och att befästa kunskapen. Studenter försöker inför en tenta att lära sig allt på en gång. Det är bättre att sprida ut inlärningen över tiden. Att bygga nya minnesceller förutsätter växling mellan träning och vila. Under tiden du gör annat eller sover, bearbetar din hjärna information och bygger nya nervbanor och kopplingar. Det betyder att hjärnan behöver ha tid på sig för att bygga upp en ökad förståelse.

Omedelbar återkoppling

En viktig princip är att du får omedelbar feedback efter varje enskild fråga och beslut. Det är en förutsättning för att kunna korrigera tankar och kunskaper och utveckla kompetens och intuitiva bedömningar.  

Tillräcklig skärmstorlek

För att du ska kunna se de ekonomiska mönstren och sammanhangen, behöver skärmen kunna visa flera fönster för att samtidigt kunna rymma olika mycket av
- beslut och frågor tillsamman med
- rapportbilder, grafik och simulerings- och kalkylverktyg
- video och Fakta-texter.

Kommunicera ekonomi

Ekonomi exempelvis i form av nyckeltal kan behöva kommuniceras ut i företags verksamhet för att skapa nödvändig förändring. Där är man ofta inte förtrogen med de ekonomiska begreppen. Man har å andra sidan en stor detaljkunskap om sin operativa verklighet. Det är därför nödvändigt att skapa en förståelse för hur deras verklighet hänger samman med de aggregerade ekonomiska begreppen.

Det är samma i skolan. Eleverna, även skolelever, har insikter i privat ekonomi. I balans- och resultatövningen kan de bygga upp en förståelse med en början i den privata ekonomin med strukturer i vilka pengarna kan sorteras in, nämligen balans- och resultaträkning.

Digitala verktyg för alla

I övningar och spel används digitala verktyg i form av kalkyler, simuleringsverktyg och rapporter. I regeringens strategi för skolans digitalisering ingår att eleven ska kunna använda digitala verktyg. Det har visat sig att den generella tillgången till digitala verktyg och användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler. Det är därför angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Seriösa spel

Enligt studier var seriösa spel upp till tre gånger så effektiva som instruktionsvideor.
Se mer under Frågor.

Att försöka uppmuntras

* Att söka efter svar med (Ctrl/cmd + F) i text underlättas, då tillsammans med majoriteten av frågor visas den rapport eller kalkyl med sin Fakta-text som innehåller teorin.
* Att försöka svara på frågor och uppgifter ger poäng även om svaren blir fel men sänker genomsnittspoängen.
* Att Ge upp sänker ännu mer genom att ge minuspoäng. Det är bättre att ta reda på fakta och att försöka än att ge upp.
- Ett av målen, Genomsnittlig Poäng, bör klaras av för att få körkort. Kunskaper är en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet.
- Kognitionsvetenskapen har visat på betydelsen att lära sig försöka och kämpa vid svårigheter. Det handlar om att bygga positiva attityder och datateknologin kan komma till hjälp.

Ljud och text

Om text och ljud presenteras samtidigt så reagerar synen först. Ögat vill först skaffa sig en överblick och några detaljkunskaper. Det är en fördel om ljudet kommer in först när ögat gjort sitt. Därför startas inte ljudfilerna automatiskt mer än undantagsvis. 

Stegvis uppbyggnad

Hur lång tid tar en kurs?
Du bör lätt kunna fördubbla din kompetens per nedlagd tid. För att skapa långtidsminne bygger övningar och spel i ProfitGames på en samverkan mellan detaljerna och deras helhetsstruktur, mellan delarna och helheten för att löpande kunna visa sammanhangen.

Du bör så snart som möjligt inse affärsekonomins grundläggande mönster och strukturer inför fortsatta erfarenheter och kreativa lösningar. Och löpande se hur det större sammanhanget och de övergripande bilderna hänger samman med detaljnivån och konsekvenserna av dina beslut.

Ytterst handlar det om ansträngning och målinriktning. Energi och viljestyrka betyder mer än intelligens i de flesta sammanhang. Talang är inte heller tillräckligt, om den inte kombineras med intensiv träning inte bara under månader utan år. Det handlar om att lida pin, men ansträngning ger även stor tillfredsställelse.
,
Förstå helhet och grundstruktur

Exempel på blandat lärande med digitala verktyg

Under guider efter inloggning finns lektionsplaner för lärarna.
- Läraren behöver ha kört igenom övningen eller spelet för att veta vad man vill betona i blended learning.
- Eleverna har lexikon och Fakta-texter med sökfunktion kopplade till rapporterna och kalkylverktygen.

1. Individuell genomgång

Flippat klassrum (Flipped Classroom) är en pedagogisk modell där eleverna gör egna webbaserade genomgångar innan lärarens genomgång och stöd med möjligheten att fokusera på där behoven är störst.

Ger eleverna möjlighet att nå 
					kunskap och inspiration genom egna webbaserade genomgångar

2. Gemensam genomgång

Läraren väljer en övning. Eleverna följer lärarens dator i en projektor, smartboard eller liknande på en stor skärm under gemensam diskussion.

Det kan även handla om fjärr- och distansundervisning.

Beslut och Fakta-texter
I övningar och spel ingår många kunskapsfrågor. Tillsammans med frågan, liksom vid andra beslut, följer ofta en rapport/kalkyl med en länk, Fakta, till en lärotext. Du kan söka i den med hjälp av sökfunktionen (Ctrl/cmd + F) på något av nyckelorden i frågan. Det finns även ett Affärslexikon för att vid behov förstå ord och begrepp.

Ekonomiska samband
Genvägen till effektiv inlärning ligger i att skapa en tidig överblickbar helhetsförståelse. Deltagarna kan hela tiden sätta in sina erfarenheter i ett sammanhang. Allt som händer sammanfattas i övergripande bilder. Färg och form är ett viktigt genomgående tema för att underlätta förståelsen av sammanhangen.
Blended learning där eleverna följer lärarens dator 
					som visas i en kanon, smartboard, OH-projektor eller 
					liknande

Affärsspel

* Vid gemensam genomgång kan affärsspelen och deras introduktionsövningar genomföras på samma sätt som övningarna ovan. I ett spel visas beslutsunderlagen slumpvis.
* Individuellt kan elever spela två till tre tillsammans och diskutera i en kommunikativ process. Eller köra spelet med reflektion på egen hand. Olika lärstilar kan användas.
Företagsspel i grupp


En av våra utgångspunkter

Två svenska konkursförvaltare lade 1991 fram en rapport baserat på erfarenheter från 1980-talet, som var en enda lång högkonjunktur. (Robert Neufeld, Peter Smedman: "Full fart mot obestånd: läsebok för företagare och starta-eget kandidater om övertro..."):
Trots de goda tiderna på 1980-talet gick många företag i konkurs. De viktiga orsakerna var otillräcklig självkännedom och bristen på kunskaper i ekonomi och om ekonomiska samband.
Slutsats: Kunskap är en investering i framgång när du förstår ekonomiska samband och dig själv i detta sammanhang.

Detta var en starkt pådrivande faktor för vårt företags utveckling, att hjälpa människor undvika att i onödan få ekonomiska svårigheter och i värsta fall konkurs.


Ur olika perspektiv

Betrakta figuren som ett runt fönster.

Grundläggande inom ekonomi och inom all vetenskap är att konfrontera 
		uppfattningar ur olika synvinklar och ta med väsentliga fakta i 
		beräkningen

Du kan växla från vilken sida, vänster eller höger, du ser genom fönstret. Det tar några sekunder att ställa om seendet. På motsvarande sätt tacklar du problem ur många perspektiv. Grundläggande inom ekonomi och inom all vetenskap är att konfrontera uppfattningar ur olika synvinklar och ta med väsentliga fakta i beräkningen.

Vårt uppdrag är inriktat mot att med hjälp av mjukvara skapa unika pedagogiska lösningar. Bild och text samverkar med varandra för att förstärka kommunikationen genom multimodala berättelser förutom text med ljud, rörelse, färg och form.
Expertnivå
Kalkylverktyg och rapporter är klara för att lägga till en Expertnivå i framtiden.
- Finansieringsanalys och budgetering II.
- Lönsamhet och Investering II.
- Investering och kapitalbehov II.
- Resultatstyrning i Tjänsteföretag.
- Resultatstyrning i Tillverkningsföretag.
- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Expert.


logotype ProfitGames Viking ProfitGames inlärning av affärsekonomi och ekonomiska samband runt webbaserade övningar, spel och simuleringar  
Tillbaka