Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Profit Games and Simulations Online Entreprenör MBA

Affärs- och Ekonomiutbildning Online

 Hem     Affärsutbildning     Kurs     Shop-Login     Frågor     Metod Viking ProfitGames


Halvera tiden för framgångsrikt lärande

Jämförande studie av Harvard m.fl.: Test och spridning

Två viktiga läroprinciper, enligt Harvard Magazine nov-dec 2009, är utspridnings- och testeffekterna.

Testeffekten

* Enligt Harvard och andra, istället för ett stort test i slutet av en kurs bör materialet presenteras i test- och caseformat.
* När kurser ges i ett testformat, blir minnesfunktionen dramatiskt förbättrad.
* Vanligtvis innehåller dessa kurser upp till 40 beslut, frågor och problem med återkoppling, som sprids över en till två månader.
* Test- och scenarioformat med utspritt lärande har enligt Harvard visat sin effekt i mer än 10 rigorösa studier på medicinska studenter med hjälp av randomiserade försök som
- ökar kunskapen med upp till 50 procent
- och stärker retentionen i upp till två år.

Test och reflektion

Enligt Roediger & Karpicke:
Test är mer gynnsamt för lärande än omläsning.
"Grundläggande forskning om mänskligt lärande och minne har visat att testa information har kraftfulla effekter på inlärning och långvarig retention. Upprepade tester förbättrar lärande mer än upprepad läsning, som ofta bara ger begränsad nytta utöver det man redan lärt sig från den första läsningen av materialet. Om du repeterar, utan att ha reflekterat och testat dig, blir effekten väsentligt mindre. Att bara läsa om och stryka under i en text ger en illusion av kunskap."

Enligt Roediger & Butler,
An effective and well studied cognitive operation that enhances retention is retrieval practice. Often referred to as the "testing effect". Cognitive science explains "retrieval practice" as a way to promote learning by using "tests". Students reinforce their learning through intermittent questions, tasks, assessments and other techniques.

Våra minnen av fakta förstärks varje gång vi plockar fram dem.
Testbaserat lärande är att med upprepade test öva och stärka förmågan till minnesframplockning (Roediger & Butler).
Testeffekten är den stärkande effekt testning har på långtidsminnet.
- En kurs bör bygga på tester och övningar med återkoppling som ger sammanhangen.
- Efter varje övningstillfälle bör eleven göra självtest genom att reflektera, ställa sig frågor och försöka besvara dem.

ProfitGames bygger därför på tester genom beslut, frågor, uppgifter, bedömningar och scenarier. Med tillägg för egenskaperna nedan kan du lära dig på halva tiden.

Senare forskning har styrkt dem i många länder.

Se mer i Frågor.

Effekten av utspritt lärande

En spridning av lärandet över tiden är nödvändigt. Korvstoppning, att försöka lära sig allt på en gång, har en motsatt effekt. En uppdelning av inlärningen över tiden är viktigt för att få kunskaperna att befästas och kunna användas.

Kortare pass spridda över tiden ger tid för reflektion och att befästa kunskapen. Studenter försöker inför en tenta att lära sig allt på en gång. Att bygga nya minnesceller förutsätter växling mellan träning och vila. Under tiden du gör annat eller sover, bearbetar din hjärna information och bygger nya nervbanor och kopplingar. Hjärnan behöver ha tid på sig för att bygga upp en ökad förståelse.

Omedelbar återkoppling och Reflektion

En viktig princip är att du får omedelbar feedback efter varje enskild fråga och beslut. Det är en förutsättning för att kunna korrigera tankar och kunskaper och utveckla kompetens och intuitiva bedömningar.
Testerna motiverar till reflektion. Dessutom, efter varje kortare arbetspass, bör du sammanfatta och tänka igenom dina erfarenheter för att öka testeffekten genom reflektion
Omläsning och understrykning av texten ger en illusion av kunskap! Testning är mer fördelaktigt för lärande (Roediger & Karpicke). Om du istället repeterar samma sak i en bok blir effekten betydligt mindre.

Kunna se sammanhangen

I video såväl som i läro- och övningsböcker av idag är varje övningsuppgift en isolerad ö. Du har inte möjlighet, som i ProfitGames, att se vare sig resultatet av din övningsuppgift och kalkyl eller hur ditt resultat påverkar sitt större ekonomiskt sammanhang som företaget totalt i finansiella rapporter och nyckeltal. Därmed blir det omöjligt för dig. Du behöver ProfitGames.

I företagsekonomi med komplexa strukturer behöver du kunna se sammanhang i bilder. När du löser ekonomiska uppgifter, behöver du omedelbar respons i ekonomiska bilder på hur ditt övnings- eller spelföretag påverkas totalt. Rapportbilderna i ProfitGames illustrerar och ger en heltäckande bild i färg och form. Det skapar långtidsminne.

Tillräcklig skärmstorlek

För att du ska kunna se de ekonomiska mönstren och sammanhangen, behöver skärmen kunna visa flera fönster för att samtidigt kunna rymma olika mycket av
- beslut och frågor tillsamman med
- rapportbilder, grafik och simulerings- och kalkylverktyg
- video och Fakta-texter.

Kommunicera ekonomi

Ekonomi exempelvis i form av nyckeltal kan behöva kommuniceras ut i företagets verksamhet för att skapa nödvändig förändring. De anställda är ofta inte förtrogna med de ekonomiska begreppen. De har å andra sidan en stor detaljkunskap om sin operativa verklighet. Det är därför nödvändigt att skapa en förståelse för hur deras verklighet hänger samman med de aggregerade ekonomiska begreppen.

Det är samma i skolan. Eleverna, även skolelever, har insikter i privat ekonomi. I balans- och resultatövningarna kan de bygga upp en förståelse, med en början i den privata ekonomin, med strukturer i vilka pengarna kan sorteras in, nämligen balans- och resultaträkning.

Digitala verktyg för alla

I övningar och spel används digitala verktyg i form av kalkyler, simuleringsverktyg och rapporter. I regeringens strategi för skolans digitalisering ingår att eleven ska kunna använda digitala verktyg. Det har visat sig att den generella tillgången till digitala verktyg och användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler. Det är därför angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Seriösa spel

Enligt studier var seriösa spel upp till tre gånger så effektiva som instruktionsvideor.
Se mer under Frågor.

Att försöka uppmuntras

* Att söka efter svar med (Ctrl/cmd + F) i text underlättas, då tillsammans med majoriteten av frågor visas den rapport eller kalkyl med sin Fakta-text som innehåller teorin.
* Att försöka svara på frågor och uppgifter ger poäng även om svaren blir fel men sänker genomsnittspoängen.
* Att Ge upp sänker ännu mer genom att ge minuspoäng. Det är bättre att ta reda på fakta och att försöka än att ge upp.
- Ett av målen, Genomsnittlig Poäng, bör klaras av för att få körkort. Kunskaper är en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet.
- Kognitionsvetenskapen har visat på betydelsen att lära sig försöka och kämpa vid svårigheter. Det handlar om att bygga positiva attityder och datateknologin kan komma till hjälp.

Ljud och text

Om text och ljud presenteras samtidigt så reagerar synen först. Ögat vill först skaffa sig en överblick och några detaljkunskaper. Det är en fördel om ljudet kommer in först när ögat gjort sitt. Därför startas inte ljudfilerna automatiskt mer än undantagsvis. 

Stegvis uppbyggnad

Hur lång tid tar en kurs?
Du bör lätt kunna fördubbla din kompetens per nedlagd tid. För att skapa långtidsminne bygger övningar och spel i ProfitGames på en samverkan mellan detaljerna och deras helhetsstruktur, mellan delarna och helheten för att löpande kunna visa sammanhangen.

Du bör så snart som möjligt inse affärsekonomins grundläggande mönster och strukturer inför fortsatta erfarenheter och kreativa lösningar. Och löpande se hur det större sammanhanget och de övergripande bilderna hänger samman med detaljnivån och konsekvenserna av dina beslut.
Förstå helhet och grundstruktur


Exempel på blandat lärande med digitala verktyg

Under guider efter inloggning finns lektionsplaner för lärarna.
- Läraren behöver ha kört igenom övningen eller spelet för att veta vad man vill betona i blended learning.
- Eleverna har lexikon och Fakta-texter med sökfunktion kopplade till rapporterna och kalkylverktygen.

1. Individuell genomgång

Flippat klassrum (Flipped Classroom) är en pedagogisk modell där eleverna gör egna webbaserade genomgångar innan lärarens genomgång och stöd med möjligheten att fokusera på där behoven är störst.

Ger eleverna möjlighet att nå 
					kunskap och inspiration genom egna webbaserade genomgångar

2. Gemensam genomgång

Läraren väljer en övning. Eleverna följer lärarens dator i en projektor, smartboard eller liknande på en stor skärm under gemensam diskussion.

Det kan även handla om fjärr- och distansundervisning.

Verktyg med fakta
Övningar och spel har frågor att besvara och beslut att fatta. Tillsammans med dem finns verktyg, som rapporter och kalkyler, med en länk, Fakta, till en lärande text. Du kan söka i Fakta med hjälp av sökfunktionen (Ctrl / cmd + F). Se mer i Innehåll.
Det finns ett Affärslexikon som förklarar ord och begrepp.

Ekonomiska samband
Genvägen till effektiv inlärning ligger i att skapa en tidig överblickbar helhetsförståelse. Deltagarna kan hela tiden sätta in sina erfarenheter i ett sammanhang. Allt som händer sammanfattas i övergripande bilder. Färg och form är ett viktigt genomgående tema för att underlätta förståelsen av sammanhangen.
Blended learning där eleverna följer lärarens dator 
					som visas i en kanon, smartboard, OH-projektor eller 
					liknande

Affärsspel

* Vid gemensam genomgång kan affärsspelen och deras introduktionsövningar genomföras på samma sätt som övningarna ovan. I ett spel visas beslutsunderlagen slumpvis.
* Individuellt kan elever spela två till tre tillsammans och diskutera i en kommunikativ process. Eller köra spelet med reflektion på egen hand. Olika lärstilar kan användas.
Företagsspel i grupp


Undvik full fart mot obestånd

Två svenska konkursförvaltare lade 1991 fram en rapport baserat på erfarenheter från 1980-talet, som var en enda lång högkonjunktur. (Robert Neufeld, Peter Smedman: "Full fart mot obestånd: läsebok för företagare och starta-eget kandidater om övertro..."):
Trots de goda tiderna på 1980-talet gick många företag i konkurs. De viktiga orsakerna var otillräcklig självkännedom och bristen på kunskaper i företagsekonomi och om ekonomiska samband.

Slutsats: Detta var en starkt pådrivande faktor för ProfitGames, att hjälpa människor undvika ekonomiska svårigheter och i värsta fall konkurs. Kunskap är en investering i framgång när du förstår ekonomiska samband och dig själv i detta sammanhang.


Ur olika perspektiv

Se figuren som ett runt fönster

Grundläggande inom ekonomi och inom all vetenskap är att konfrontera 
		uppfattningar ur olika synvinklar och ta med väsentliga fakta i 
		beräkningen

Du kan växla från vilken sida, vänster eller höger, du ser genom fönstret. Det tar några sekunder att ställa om seendet. På motsvarande sätt bör du försöka se problem ur olika perspektiv. Grundläggande är att konfrontera uppfattningar från olika synvinklar och ta med alla väsentliga fakta i beräkningen.

Viking Profit Games

Vikingarna är kända för sina långa resor som för runt ett årtusende sedan kunde sträcka sig från Skandinavien till Asien, Afrika och Amerika, samt för att deras "Profit Games" kunde vara i form av fredlig handel men även plundring.
Vår snälla viking vill visa "Profit Games" präglat av gott affärsmannaskap och hållbarhet.

Expertnivå
Denna nivå är klar när det gäller Verktyg och rapporter med deras undervisningshjälpmedel, fakta och en version av
- Affärsspel expert (inte tillval för tillfället). Spelet kan fungera som en tillfällig kurs tills specialkurserna på expertnivån är klara exempelvis:
- Finansieringsanalys och budgetering II.
- Lönsamhet och Investering II.
- Investering och kapitalbehov II.
- Resultatstyrning i Tjänsteföretag.
- Resultatstyrning i Tillverkningsföretag.


logotype ProfitGames
Tillbaka

Translate this page:

Viking ProfitGames inlärning av affärsekonomi och ekonomiska samband runt webbaserade övningar, spel och simuleringar